Vaay- Aytemiz Elektronik Müşteri Tanıma Sistemleri Kullanım Koşulları Beyanı

 İşbu müşteri tanıma sistemleri kullanım koşulları ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda doldurarak verdiğim onay ile aşağıda detaylı olarak yer alan AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş’ye ait müşteri tanıma sistemleri kullanım koşullarının tamamını okuduğumu, içeriğini bütünü ile anladığımı ve onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri, bu yazıda açıklanan koşulları gerçekleştirerek dahil olan müşteri’ye, yine sisteme dahil olan bir istasyondan yapılacak ikmal sırasında bedeli istasyonu işleten bayi’ye ödenmeden akaryakıt verilmesini, teslim edilen akaryakıtın bedelinin işbu sözleşme hükümlerine göre müşteri tarafından AYTEMİZ’e ödenmesini sağlayan ve ikmal sırasında alınan doluma ait bilgileri elektronik ortamda AYTEMİZ ’e gönderecek yönetim sistemidir.
AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri üyeliğinin aktif hale getirilebilmesi için;  
AYTEMİZ mobil uygulamasını indirip, i) ad/soyad, ii) e-posta, iii) cep telefonu numarası, iv) tc. Kimlik no, v) il vii) ilçe viii) plaka ix) aracın yakıt cinsi bilgilerini girerek AYTEMİZ Müşteri Tanıma Sözleşmesi elektronik olarak onaylanır. 
Vaay kullanıcısı (Müşteri), Vaay ile yaptığı yakıt alımların da kendisinden tahsil edilen tutar ile aracına ikmal edilen  tutar arasında fark olması durumunda,  Aytemiz’in Müşteri’ye ait mobil cüzdandan veya  kredi kartından veya harici olarak Müşteri’den farkı talep ederek tahsil etme hakkı olduğunu kabul etmiştir. Bu farkın Müşteri aleyhinde olması durumunda fark tutarı Aytemiz tarafından  Müşteri’ye ödeyecektir. 
Müşteri, sisteme giriş yaparken verdiği bilgilerin özellikle aracına ait plaka ve yakıt cinsinin doğruluğunu, bilgilerin hatalı olması nedeni ile doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
Müşteri verdiği kullanıcı bilgileri ile şifrelerini başkalarıyla paylaşmamak ve güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklardan, yaptırımlardan sorumlu olacaktır. 
Vaay müşterilerinin LPG/otogaz  alımları,  Vaay sistemi dışında değerlendirilecek ve indirim uygulanmayacaktır. LPG /Otogaz alımlarında mali değeri olan yazarkasa  fişi istasyonda müşteriye teslim edilecektir.
Müşteri’ ye akaryakıt istasyonlarından yaptığı her akaryakıt alımı için; akaryakıt alımını yapan sürücünün talebi halinde, alım bilgilerini içerir mali değeri olmayan dolum bilgi fişi verilecektir. Müşteri’ye dolum bilgi fişi haricinde ayrı bir yazar kasa fişi veya fatura verilmeyecektir. AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri vasıtası ile müşteri tarafından yapılan alımlara ait e-arşiv faturaları müşteri’ye elektronik posta olarak veya kısa mesaj olarak gönderilecektir. Müşteri faturaların elektronik posta (e-posta) veya kısa mesaj olarak gönderilmesine açıkça gayrikabili rücu onay vermiştir.  
Müşteri’ye AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri ile yapılan her akaryakıt teslimatında verilecek mali değeri olmayan dolum bilgi fişi, herhangi bir anlaşmazlık durumunda ibraz etmek üzere 1 yıl süreyle Müşteri tarafından saklanacaktır. Müşteri elindeki fişi ibraz etmeksizin itiraz etmiş ise bu itiraz dikkate alınmayacaktır.
AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri üyeliği kapsamında toplanan ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi,  yaşanılan şehir, gibi bilgiler üye’yle iletişim kurmak müşteri’yi tanımak,  üyeliğini işleme koymak, AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri’ne tanımlamak, diğer üyelerden ayırmak, üye’nin ihtiyaçlarına göre hizmet ve ürün belirlemek, hizmet kalitemizi artırmak ve özel reklam, fırsat ve kampanyalardan yararlanmasını  sağlamak amacıyla  toplanacak olup, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, operasyonel faaliyetlerin kurgulanması ve sürdürülmesi, sektör faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri şikâyetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin takibi, dava ve yasal takip süreçleri, finansal güvenlik süreçlerinin yönetimi için kullanılmaktadır. Kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun sürelerde saklanacaktır. Kvkk kapsamında üye’nin kişisel verileri, açık rıza aranmaksızın, gerektiğinde ilgili ve yetkili makamlara aktarılabilecektir.  Bu bilgiler işbu sözleşme’nin ifası kapsamında işlenecek olup grup ve holding şirketleri ve AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
Kampanyalar, kampanya süreleri, avantajlar ve diğer hizmetler konularında AYTEMİZ’in yapacağı değişiklikler ve diğer bilgilerin, kısa mesaj (sms), elektronik posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile iletileceği kabul edilmiştir.
AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri çerçevesinde sunulacak mal veya hizmetlere ilişkin olarak AYTEMİZ’in dahil olduğu grup ve holding şirketleri veya iş ortaklarının AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri ile gerçekleştirdiği faaliyetlerin sınıflandırılması, kategorize edilmesi ve bu bilgilerden yararlanılarak istatistiki bilgi veya bir profil elde edilmesi ve elde edilen bu kişisel verilerden soyutlanmış istatistiki bilgi veya profil bilgilerinin saklanabilmesi amacıyla üye’nin kişisel verileri; AYTEMİZ’in dahil olduğu grup ve holding şirketleri veya iş ortaklarına sunulacak mal veya hizmetlere ilişkin kampanyalar için aktarılabilecektir. 
Yukarıda bahsedilen amaçlarla kaydedilen üye’ye ait kişisel veriler hakkında, üye’nin her zaman bilgi talep etme ve bilgi alma hakkı vardır. Üye, bilgilerinin yanlış, eksik ya da ilgisiz olduğunu düşünüyor ise bilgilerin düzeltilmesi ya da silinmesi taleplerini ya da kvkk’da öngörülen haklarını info@AYTEMİZ.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya kozyatağı mh. Kaya sultan sk. No: 80/2 34742 kadıköy-istanbul adresine iletebilir. Üyenin haklarına ilişkin bilgiler AYTEMİZ’in www.aytemiz.com.tr  internet sitesinde aydınlatma yükümlülüğü kapsamında yayımlanmaktadır. Daha detaylı bilgi almak ve aydınlatma metnine ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Müşteri’ye AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri kullanımı ile yapılacak satışlarda geçerli olacak indirim oranları AYTEMİZ tarafından belirlenerek AYTEMİZ’in EPDK’ ya bildirdiği pompa satış fiyatı üzerinden uygulanacaktır.  Ancak AYTEMİZ, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan dönemsel veya sektörel uygulama değişiklikleri, EPDK veya sektörün uymakla yükümlü olduğu diğer yetkili kurumların alacağı kararlar, tavan - taban fiyat ve benzeri uygulamaları, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kurları veya faizlerde yaşanabilecek aşırı değişimler sonucu kar marjında AYTEMİZ aleyhine bir değişiklik meydana geldiğine karar verirse, AYTEMİZ satış koşulları veya indirim oranlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Yürürlükteki mevzuatın gerekli kılması veya önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın veya gerekçe göstermeksizin AYTEMİZ müşteri tanıma sistemleri programını ve üyeliği sona erdirebilir. Üyeliğin sona ermesi durumunda üyeye ait kişisel veriler, kişisel verinin işlenme amacına uygun süre boyunca saklanır. 
AYTEMİZ’in istasyonlarında kurduğu otomasyon sistemi ile ürün satın/teslim alan aracın plakası, teslim edilen ürünün cinsi ve miktarı, teslim zamanı elektronik ortamda tespit edilmekte ve yürürlükteki kurallar uyarınca EPDK’ya da bu veriler aktarılmaktadır. Bu nedenle resmi ve kesin delil niteliğinde olan bu kayıtların ve AYTEMİZ’in ticari defter ve kayıtlarının müşteri bakımından da bağlayıcı ve kesin delil olacağı kabul edilmiştir.
Çıkabilecek ihtilaflar da İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.