Aytemiz Mobil Uygulaması İndirin İNDİR

Yasal Uyarı

Sosyal Medya Kampanyalarına İlişkin Aydınlatma Metni

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi (“Aytemiz” veya “Şirket”) tarafından çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden işletilen sosyal medya hesaplarını ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirket’imizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak No: 80/2 Kadıköy, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlar Nelerdir?

    Şirket’imize ait sosyal medya hesaplarımızda duyurusu yapılan kampanyalarımıza katılımınız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin organize edilmesi, yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması, kampanya faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

  2. Kişisel Verileriniz Kimlere, Ne Amaçlarla Aktarılmaktadır?

    Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda tedarikçilerimize, kampanya sürecinin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız 3. kişilere, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

  3. Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

    Kişisel verileriniz kısmen otomatik yollarla Şirketimize ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan kampanyalara katılım sağlamak amacıyla doldurduğunuz formlar aracılığıyla elektronik veya gerektiğinde fiziksel ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında (a) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve (b) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  4. Veri Sorumlusu Şirkete Başvuru Yollarınız ve Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’imize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilmiş olan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan Başvuru Formu ’nu doldurarak “Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak No: 80/2 Kadıköy, İstanbul” adresine veya Şirket’e ait kvkk@aytemiz.com.tr e-posta adresine e-posta aracılığıyla gönderme yöntemiyle de tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.